راه اندازی فاز جدید تولید آجر نمای ماهان

 در فاز جدید آجر نمای ماهان قابلیت تولید آجر نمای  
رس، شیل ونسوز میباشد.